STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

Numer KRS: 0000507763 ~~Nr konta bankowego:32 9093 0007 2001 0020 7027 0001

  REGON: 181113399 ~~ NIP: 8133692076 ~~  ~~ e-mail: spzszdynow@gmail.com

 

 

Menu główne


Do pobrania

Deklaracja - doc.

Deklaracja - pdf.
Statut - pdf.
Inne

 

 

Program FMM-PITY-ZA 2015

                     >> exe

                     >> rar

 

Dokumenty

 

                                                                    STATUT

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych  w Dynowie

 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - jest dobrowolnym, powszechnym, samorządnym Stowarzyszeniem nauczycieli, absolwentów i sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

2. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z  2003r., nr   96, poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

2. Do działań statutowych Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „SP-ZSzZ”.

3. Terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska.

4. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z  poszanowaniem   tamtejszego prawa.

5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dynów.

6. Ilekroć w statucie pojawia się nazwa „szkoła” rozumie się przez to Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

7. Ilekroć w statucie pojawia się stwierdzenie „uczeń” rozumie się przez to ucznia Zespołu Szkół  Zawodowych  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaku graficznego według wzorów zatwierdzonych przez Walne  Zebrane Członków.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieokreślony.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych  przepisach prawa. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

  Rozdział II

Cele, zadania i sposoby ich realizacji

 

§ 3

 1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności:

a) edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo – rekreacyjnej, turystycznej i prozdrowotnej  zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej wymienionych przedsięwzięciach w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i

    materialnej,

b) na rzecz wyrównywania szans osobom w trudnej sytuacji życiowej,

c) na rzecz wspierania rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

d) na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

e) na rzecz osób niepełnosprawnych,

f) na rzecz aktywizacji zawodowej,

g) charytatywnej,

h) na rzecz propagowania historii, kultury i sztuki,

i) na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii,

j) na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,

k) na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

l) na rzecz poprawy infrastruktury Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Dynowie,

m) wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)   organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych,

      kulturalnych, sportowych,

b) rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska, przedsiębiorczością dla uczniów szkoły ich  rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego,

c)    organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i grup wsparcia dla uczniów i   ich  rodzin,

d)   wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

e)   wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,

f)    współpracę z samorządem terytorialnym w realizacji jego zadań w tym związanych z pomocą społeczną,

g)    prowadzenie działalności wydawniczej dla potrzeb szkoły,

h)    podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły,

i)     promowanie osiągnięć szkoły, jej zasłużonych wychowanków i pracowników,

j)     organizację imprez naukowych, kulturalnych,

k)    zakup pomocy dydaktycznych,

l)     sponsorowanie nagród laureatom i zasłużonym działaczom Stowarzyszenia,

m)    sponsorowanie stypendiów,

n)   inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze filantropijnym służących pozyskiwaniu środków    materialnych dla rozwoju szkoły,

o)   organizowanie wycieczek szkolnych i imprez turystyczno – krajoznawczych,

p)   pozostałą działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową ,

q)   prowadzenie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

r)    prowadzenie szkoleń i kursów o innym charakterze.

  

Rozdział III

Członkowie  -  prawa i obowiązki

 

§ 5

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

2. Uchwałę o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która podpisze pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia i zostanie zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością  Stowarzyszenia i wspierające go finansowo bądź rzeczowo. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu   przez swojego przedstawiciela.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub szkoły.

    Wyboru członków honorowych dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu  za zgodą osoby uhonorowanej.

 

§ 6

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) brać czyny udział w pracach Stowarzyszenia,

b) brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

c) wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,

d) uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności,

e) korzystać z wyposażenia Stowarzyszenia, ulg i przywilejów zapewnianych przez władze Stowarzyszenia.

 

§ 7

1. Członkowie wspierający mają prawo:

a) do głosu doradczego,

b) do brania udziału we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia,

c) do zgłaszania wniosków dotyczących działalności  Stowarzyszenia.

 

§ 8

1.Członkowie honorowi mają prawo:

a) do głosu doradczego,

b) do brania udziału we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia,

c) do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 9

 

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z opłacania składek.

 

§10

1.Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) realizować cele Stowarzyszenia,

d) brać udział w pracach Stowarzyszenia,

e) opłacać składki członkowskie, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej,

f) przyczyniać się do pomnażania dorobku Stowarzyszenia.

 

§ 11

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek

a) śmierci członka,

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

2. O ustaniu członkostwa w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia pkt 1.c decyduje Zarząd w drodze uchwały. Zarząd zobowiązany jest powiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia, wskazując na prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia  uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 Rozdział IV

Struktura organizacyjna stowarzyszenia

 

§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym  zwykłą większością głosów.

3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, którym uległ zmniejszeniu,  z  tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu.

 

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

a) zwyczajne - raz w roku,

b) sprawozdawczo-wyborcze - co cztery lata,

c) nadzwyczajne - na własny wniosek,  na wniosek Komisji Rewizyjnej, na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

    Powinno być zwołane nie później niż 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku  Zarządowi.

4  Zarząd zobowiązany jest do poinformowania członków o terminie Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia najpóźniej  na 7 dni przed zebraniem.

5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały w pierwszym terminie obrad zwykłą  większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. W przypadku braku kworum zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie w tym samym dniu obrad, bez względu na liczbę delegatów  uczestniczących w zebraniu po upływie ½ godziny. Uchwały w drugim terminie zapadają zwykłą  większością głosów, bez względu na liczbę uczestników.

6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz.

7. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

§ 14

1.Do kompetencji Walnego zebrania należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie.

2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia poprzez głosowanie ustalają między sobą pełnione funkcje: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika  i dwóch członków.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za poziom pracy Stowarzyszenia,

b) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

f) ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego,

g) wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb.

5. Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty o ile Zarząd nie postanowi inaczej.

6. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w  obecności, co najmniej czterech członków  Zarządu w tym skarbnika w odniesieniu do spraw majątkowych. W przypadku równej ilości głosów  ostateczną  decyzję podejmuje Prezes Zarządu.

7. Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 16

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest  łącznie dwóch członków Zarządu tj. Prezes i druga osoba z Zarządu.

2. Decyzje finansowe do kwoty 1000 zł podejmuje jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia. Decyzje powyżej  tej kwoty wymagają uchwały Zarządu.

3. Prezes zwołuje Walne Zebranie Członków po uchwale Zarządu zawiadamiając o tym członków  Stowarzyszenia, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

4. Prezes koordynuje pracę zespołów i komisji wyłonionych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 § 17

 Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia zastępuje w obowiązkach Prezesa i posiada wszystkie jego kompetencje w czasie pełnienia funkcji mu powierzonej w przypadku niemożliwości pełnienia obowiązków przez Prezesa.
 

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swego grona nowego członka w miejsce ustępującego

4. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Stowarzyszenia.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształt działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki   finansowej,

b) zwracanie uwagi Zarządowi na ewentualne uchybienia i wnioskowanie środków zaradczych,

c) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania zawierającego ocenę działalności Stowarzyszenia,

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,

f) wnioskowanie o zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów .

 

 Rozdział V

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

 

 §19

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.

2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 §20

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) świadczenia członków, którzy wspierają Stowarzyszenie,

c) darowizny,

d) dotacje i subwencje,

e) spadki,

f) dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych,

g) zbiórki publiczne,

h) inne dochody.

 

2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą.

3. Stowarzyszenie może być Organizacją Pożytku Publicznego po spełnieniu wymagań statutowych i  rejestracyjnych.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

 § 21

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.

2. Nowi członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od daty otrzymania  powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

§ 22

  Inne osoby będące członkami Stowarzyszenia mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu   Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 23

 1. Wprowadza się zakaz:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego organizacji,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 24

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek  Stowarzyszenia oraz sposób jego likwidacji.

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w punkcie 2 nie stanowi inaczej likwidatorami są Skarbnik i Sekretarz   Stowarzyszenia.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo o  Stowarzyszeniach.

5. Statut obowiązuje od dnia rejestracji Stowarzyszenia.

 

Komitet Założycielski:

 

1. Duchniak Zbigniew                 ………………………………………………………

2. Krupa Piotr                               ………………………………………………………

3. Tymowicz Stanisław               ……………………………….………………………

 

Dynów, dnia 4 lutego 2014r.

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Deklaracja wstąpienia

do Stowarzyszenia  Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych  w Dynowie

 

 

 

1.Imię/imiona ……………………………………………………………….…….…..........…..…….….

 

2.Nazwisko    ……………………………………………………….…………….…...........……….…..

 

3.PESEL…………….………………. Seria i nr dow. osob. .……     ……….…..………………

 

4. Data i miejsce urodzenia  ………………………………………  …………….………………...

 

5.Adres    ……………………………………............……………………….……………………….…...

 

6.Telefon stacjonarny …………….………. Kom.……………….…………..…………………….

 

7.Kontakt elektroniczny e-mail……..............………. gg/skype…………………………

 

8. Data złożenia deklaracji   …………….……………………….………………….…..………...

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i opłacania składek ustalonych uchwałą Zarządu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r  o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133,poz 883.)

 

 

.……………………………….

własnoręczny podpis kandydata

 

 

 Decyzja Zarządu: przyjęto/nieprzyjęto*                              

                                                                                               

 

 …………………………………………………………. . 

               data i  podpis w imieniu Zarządu                                       

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

_________________________________
 

 

Deklaracja  wstąpienia

do Stowarzyszenia  Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych  w Dynowie

 

 

 

1.Imię/imiona ……………………………………………………………….……..........……..…….….

 

2.Nazwisko    ……………………………………………………….…………….…..…........…….…..

 

3.PESEL…………….………………. Seria i nr dow. osob. .…….....……….…..………………

 

4. Data i miejsce urodzenia  ……………………….…………………………….….……………...

 

5.Adres ............   …………………………………………………………….……………………….…...

 

6.Telefon stacjonarny …………….………. Kom.……………….…………...…………………….

 

7.Kontakt elektroniczny e-mail…………..………..… gg/skype……....……………………

 

8. Data złożenia deklaracji   …………….……………………….………………….…..………...

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i opłacania składek ustalonych uchwałą Zarządu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r  o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133,poz 883.)

 

 

.……...............………………………….

własnoręczny podpis kandydata

 

 

 Decyzja Zarządu: przyjęto/nieprzyjęto*                              

                                                                                               

 

 …………………………………………………………. . 

               data i  podpis w imieniu Zarządu                                       

 

* niepotrzebne skreślić

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Uchwała  Nr 1/2014

Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie z dnia 25.09.2014r.sprawie legitymacji członkowskich .

                       

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a szczególności w oparciu o  §  15 pkt 3 ppkt g  Zarząd Stowarzyszenia uchwala co następuje.

 

- § 1 -

 

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do otrzymania legitymacji

    członkowskiej.
2. Członkowie Stowarzyszenia będący jego członkami w chwili wejścia uchwały w

    życie mogą zwrócić się do Zarządu o wydanie legitymacji członkowskiej, ale

    nie mają tego obowiązku.
3. Podpisanie deklaracji członkowskiej po wejściu uchwały w życie jest

    równoznaczne ze zwróceniem się do Zarządu o wydanie legitymacji

    członkowskiej.
4. Zarząd jest obowiązany wydać członkowi legitymację członkowską w ciągu 30

    dni od daty złożenia wniosku wraz z załączoną fotografią.
5. Prawo do wystawienia legitymacji członkowskiej posiada Prezes Zarządu.
6. Za wydanie legitymacji członkowskiej pobierana jest opłata pokrywająca

    koszty produkcji, która przekazywana jest w całości na konto Stowarzyszenia.
7. Wysokość opłaty z punktu 6. ustala i podaje do wiadomości członków Zarząd;

    nie może ona  być jednak wyższa niż 20,00 PLN (dwadzieścia złotych).
8. W wypadku utraty legitymacji członkowskiej członek może się zwrócić do

    Zarządu o wydanie duplikatu za opłatą wynikającą z punktu 7.
9. Zarząd ustala listę członków Stowarzyszenia w kolejności daty podpisania

    deklaracji członkowskiej; w wypadku jednakowej daty podpisania deklaracji o

    kolejności na liście decydują kryteria ustalone przez Zarząd (np. kolejność

    alfabetyczna, kolejność wpisu itp.).
10.  Każdy z członków Stowarzyszenia umieszczony na liście otrzymuje kolejny,

      unikatowy numer porządkowy będący jego numerem legitymacji

      członkowskiej.
11. Numery legitymacji nie odebranych przez członków Stowarzyszenia nie mogą być użyte przy wydawaniu innych legitymacji.
12. Członkowie przystępujący do Stowarzyszenia po wejściu w życie uchwały są

      dopisywani do listy członków wg reguł określonych w punktach 9. i 10.
13. Wzór legitymacji członkowskiej jest przedstawiony w załączniku nr 1.
15. Legitymacja może mieć inną formę niż przedstawiona w załączniku nr 1,

      jednak musi spełniać następujące warunki:

a) być wydrukowana na białym papierze lub podobnym formatu A7 (105x74,25 mm) oraz zawierać;

b) zdjęcie członka,

c) pełną nazwę Stowarzyszenia oraz graficzny symbol Stowarzyszenia,

d) numer legitymacji członkowskiej,

e) imię, nazwisko i datę urodzenia członka,

f) datę przystąpienia do Stowarzyszenia,

h) podpis Prezesa Stowarzyszenia lub osoby upoważnionej.

- § 2 -

 

Uchwała wchodzi w życie od dnia 26.09.2014r.

 

 

____________________________             ____________________________       podpis sekretarza                                              podpis prezesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio dodane


 

 

 

 

 

 

 

______________________________

 

Uchwały Walnego Zebrania

Rok 2015

 

 

Uchwały Zarządu

Rok 2015

 

Uchwała nr 1/2015 sprawie kooptacji członka Zarządu.

 

Uchwała nr 2/2015 w sprawie instrukcji o ochronie danych osobowych.

 

Uchwała nr 3/2015 sprawie kooptacji członka Zarządu.

______________________________

 

Uchwały Zarządu

Rok 2014

 

Uchwała Nr 1/2014 Zarządu w sprawie  legitymacji  członkowskich

 

 

Uchwały Walnego Zebrania

Rok 2014

 

Uchwała Nr 1/2014 w sprawie powołania Stowarzyszenia

______________________________

 

 

 

 

Strona główna | Kontakt | Forum | Reklama | Redakcja
Copyright by XYZ szablony